Diller

Hayvan Hastanesi İşletme Yönergesi

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

HAYVAN HASTANESİ İŞLETME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen hastaların, bilimsel etik değerlere bağlı, modern ve güvenilir Sağlık hizmetlerini bedeli mukabilinde yapmak ve Veteriner Sağlık hizmetleriyle ilgili çalışma ve hizmet esaslarını belirlemek, ayrıca tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalara ortam hazırlamak, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer Hayvancılık alanında hizmet veren Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Araştırma Merkezi ve diğer birimlerle işbirliği yaparak hizmetlerinin tam, kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlayacak bir hastane işletmeciliği oluşturmaktır. 

KAPSAM

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi’nin çalışma amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Hastanedeki tüm birimler;

 1. Hayvan sağlığı ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim, araştırma staj ve uygulamaları yaptırmak,
 2. Hastaneye getirilen hayvanların muayene tetkik, teşhis ve tedavilerini bedeli mukabili yapmak,
 3. Hayvan sağlığı ile ilgili tüm alanlarda bedeli mukabili proje ve danışmanlık hizmetleri vermekle yükümlüdür.
 4. Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahı konusunda ilgili kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve protokoller düzenlemek.

DAYANAK

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği” hükümlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu, Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Fırat Üniversitesini
 2. Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü
 3. Veteriner Fakültesi: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesini
 4. Dekan: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını
 5. Hayvan Hastanesi: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesini
 6. Başhekim: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimini
 7. Hastane Müdürü: Hayvan Hastanesi Müdürünü
 8. Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi: Döner sermaye işletme birimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hastanenin Yönetim Organları ve Görevleri

HAYVAN HASTANESİNİN YÖNETİM ORGANLARI

MADDE 5 - (1) Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yönetim organları şunlardır:

a) Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu

b) Başhekimlik

c)Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi

Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu

MADDE 6 - (1) Hayvan Hastanesi hizmetlerinin yürütülebilmesi ile ilgili yetkili kuruldur. Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Yönetim Kurulu Başkanı (aynı zamanda Başhekim)

b) Başhekim Yardımcıları

c) Dekan tarafından görevlendirilen Dekan Yardımcısı

d) Klinik Bilimleri Bölümü Anabilim Dallarından ilgili Anabilim Dalının Akademik kurul kararı ile seçilen birer (toplam dört) Öğretim Üyesi

e) Hastane Müdürü

            MADDE 7 - (1) Hastane Yönetim Kurulu; Başhekimin daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az 2 (iki) kez veya Dekan veya Başhekimin uygun gördüğü hallerde olağanüstü olarak toplanır. Toplantıları Başhekim yönetir. Dekan isterse bu toplantıya katılabilir. Dekanın toplantıya katılması durumunda ise, kurula Dekan başkanlık yapar. Kurulun sekretaryası Hastane Müdürü tarafından yürütülür. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Tüm üyelerin oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

 Hayvan Hastanesi yönetim kurulunun görevleri

MADDE 8 - (1) Hastane Yönetim Kurulu uygulama organıdır. Hastane ile ilgili kanun ve yönetmelikler ışığında, hastanenin verimli ve düzenli bir şekilde yönetimi ve işletilmesi için gerekli bütün kararları alır ve uygular.  Görevleri:

a) Hayvan Hastanesinde faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimleri ile idari ünitelerin ve yeni kurulan ünitelerin rasyonel çalışması için, ortak kullanım sahalarının yerleşim planlarını ve koordinasyonunu sağlar.

b) Her mali yıl için hayvan hastanesinin ödenek, kadro ihtiyaçları ile bütçesini, gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlık makamına sunar.

c) Yönetim Kurulu, Hayvan Hastanesi Başhekimi, müdürü veya gündeme göre ilgili müdürlük ve komitelerce hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiksel verileri görüşerek denetler.

d) Hayvan Hastanesinin her türlü faaliyetini düzenlemek üzere iç hizmet talimatlarının hazırlanmasını sağlayarak Başhekimin uygulaması için sunar.

e) Muayene, laboratuvar, tedavi ve hospitalizasyon ücretlerini, Anabilim Dallarından gelen görüşler doğrultusunda belirler.

f) Hastanenin gelişme planlarını hazırlamak ve yatırım önceliklerini belirler.

g) Kanun ve Yönetmeliklerin verdiği diğer işleri yapar.

 Başhekimlik

MADDE 9 - (1) Başhekim, Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Öğretim Üyeleri arasından, dekanın önereceği 3 (üç) aday (profesör) arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten başhekim tekrar yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. Başhekim Veteriner Fakültesi klinik bilimlerinde çalışan öğretim üyeleri arasından en çok 3 (üç) öğretim üyesini yardımcısı olarak seçerek Dekanın onayına sunar. Başhekim Yardımcıları, Başhekimin yapacağı yetki devrine göre, Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı olurlar. Başhekim görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu yardımcılardan biri, Başhekimin teklifi ve Dekanın onayı ile Başhekimliğe vekâlet eder. Göreve vekâlet 6 (altı) aydan fazla sürerse yeni bir Başhekim görevlendirilir. Başhekim yardımcılarının süresi, kendilerini öneren Başhekimin süresi ile beraber sona erer.

Başhekimin görevleri

MADDE 10 - (1) Başhekim’in görevleri;

a) Başhekim, Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, hastane hizmetlerini yönetir.

b) Hayvan Hastanenin gelişmesi için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Planları hazırlayarak veya hazırlatarak, Hastane yönetim Kuruluna getirir.

c) Hayvan Hastanesine bağlı idari, sağlık, teknik olmak üzere tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve gözetimini yapar.

d) Hizmet personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını mevzuat hükümleri içinde tespit eder.

e) Çeşitli veteriner sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlar. Klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuvarlardan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli düzenlemeleri yapar.

f) Yatırılan hayvan hastaların iaşe ve rasyon ile ilgili esasları tespit eder ve uygulaması için gerekli tedbirleri alır.

g) Hastane hizmetleri ile ilgili acil, icap, nöbet ve çalışma düzenlerini oluşturur.

ğ) Hayvan Hastanesinin temizlik, onarım, bakım, resepsiyon, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit eder.

h) Hasta dosya arşivinin düzenli çalışması için gerekli kararları alır.

ı) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte Hastane Yönetim Kuruluna sunar.

i) Hastanenin ihtiyacı olan her türlü sarf malzemesi, ilaç, serum, kimyasal madde vs. ihtiyaçlarını tespit ederek teminini sağlar.

J) Hastanenin acil biriminde nöbetçi ve icapçı olarak ihtiyaç duyulan akademik ve idari personelin (öğretim üyesi, araştırma görevlisi, kadrolu veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve ihtiyaç duyulan diğer idari personel) aylık rotasyon listelerinin hazırlanmasını sağlar. Hastane dışı acil durumlarda görevlendirilecek akademik personel ihtiyaç listesini oluşturur. Hastanın acil birimi ile ilgili diğer tüm düzenlemeleri yapmak. 

k) Veteriner Fakültesi Dekanlığı Staj ve Muafiyet Komisyonunca uygun görülen öğrencilerin hastanede staj yapmalarını sağlar.

l) Gezici klinik ve ambulans hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

m) Klinik uygulamalarda, öğrenci ve personelin sağlık risklerine karşı önlemler alır.

n) Sterilizasyon birimi ve çamaşır haneyi denetler.

o) Yasal çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde hayvan hastanesi hizmetlerini, Başhekim adına Hastane Nöbetçi İdare Amiri ve/veya başhekim yardımcıları tarafından yürütülmesini sağlar.

ö) Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletme birimi görevlerini denetlemek ve döner sermaye biriminin kanun ve yönetmeliklere göre çalışmasını sağlar.

p) Tıbbi atıkların kontrolünün yapılmasını sağlar ve tıbbi atık zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirleri alır.

r) Başhekim, görev alanına giren faaliyetlerin yürütülmesinde doğrudan Dekana karşı sorumludur.  

s) Hastane Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir.

 

Teşhis Laboratuvarı Sorumlusu

MADDE 11 - Hayvan Hastanesinde, teşhis Laboratuvarlarının düzenli çalışmasından ve koordinasyonundan Başhekime karşı sorumlu olan kişidir. 

Hayvan Hastanesi Müdürü ve Müdür Yardımcıları

MADDE 12 - (1) Hayvan Hastanesine, Veteriner sağlık yönetimi, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk veya sağlık alanında eğitim veren en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu personel arasından görevlendirilir. Belirtilen alanlarda lisans eğitimi alıp; sağlık yönetimi alanında doktora eğitimi yapmış olanlar için diğer şartlar aranmaz. Hastane müdürü, Başhekime karşı sorumludur. Müdür, Başhekimin onayı ile hastaneye iki müdür yardımcısı atayabilir.

Hayvan Hastanesi Müdürü, Müdür Yardımcıları görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13: Hayvan Hastanesi Müdürü, Müdür yardımcıları görev, yetki ve sorumlulukları

a) Hayvan Hastanesinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit eder, bunların temin yollarını araştırır ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbir alır. Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını denetler.

b) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca ita amirince verilen görevleri yapar.

d) Hastanelerde kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar.

e) Hastanenin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları konusunda ihtiyaçları tespit eder, bunların temin yollarını araştırır ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler alır.

f) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenler, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapar, istatistikî bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlar.

g) Hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanmasını, uygulanmasını sağlar.

h) Yazışmaların usulüne uygun olarak yapılmasını, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun tutulmasını sağlar.

j) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlar.

k) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunluğunu sağlar ve denetler.

l) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri alır, yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapar.

m) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar.

n) Hastane bütçesini hazırlar.

o) Hastanelerin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.

ö) Kurumda mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar.

p) Başhekiminin verdiği diğer görevleri yapar.

Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi yönetim organları

MADDE 14: Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu; Hayvan Hastanesi Başhekimi, ilgili Başhekim Yardımcısı, Hayvan Hastanesi Müdürü, Sayman Mutemedi, Satın Alma Sorumlusu, Eczane Sorumlusu ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinden oluşur.

Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 15: a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b)Döner Sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

c)Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

d)İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

e)Canlı ve cansız demirbaşlar ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f)Taşınır kayıt işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak,

g)Hayvan hastanesi başhekiminin vereceği görevleri yapmak,

h)Kendilerine bağlı birimlerdeki her türlü işleri organize etmek, işlerin aksaksız yürütülmesini sağlamak, faaliyetler ve gelişmeler hakkında İşletme Müdürüne zamanında bilgi vermek,

ı)Kendilerine bağlı birimlerdeki işlerin hızlı ve zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla formlar hazırlamak, çizelgeler geliştirmek, öneriler ve taslak raporlar hazırlamak.

i)Kendilerine bağlı birimlerin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlayarak İşletme Müdürüne sunmak,

k)Kendilerine bağlı birimlerin her türlü alım satım işlerinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitemizin yetkili kurullarınca onaylanan Kar Payı Dağıtım Yönergesi kapsamında kendilerine bağlı birimlerde döner sermayeye katkı sağlayan elemanlar ile ilgili kar payı dağıtım taslak çizelgelerini hazırlayarak Hastane Başhekimliğine sunmak,

l) Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletme Biriminin işletiminde idari, mali ve teknik işlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

         Personel ihtiyacı

         MADDE 16 – (1) Başhekimliğin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

         MADDE 17 – Hastane Klinik Anabilim Dalları

 1. Cerrahi Anabilim Dalı
 2. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
 3. Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
 4. İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Hastanede faaliyetlerini sürdüren yukarıda adı geçen anabilim dalı başkanları Hayvan Hastanesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili tüm konularda başhekime karşı sorumludur.

        Harcama yetkilisi

        MADDE 18 – (1) Hayvan Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi harcama yetkilisi Başhekimdir. 

         Yürürlük

         MADDE 19 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

         Yürütme

         MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Dekan yürütür.